Alergeni i alergijska astma

Alergeni su različite materije koje u organizmu mogu da do pojave alergijske reakcije. Alergeni u organizam mogu da se unesu gutanjem (hrana, napici), udisanjem (alergeni prisutni u vazduhu), ili npr- preko kože.

Alergijska astma je čest oblik astme, a podrazumeva pojavu simptoma astme nakon izlaganja alergenima. Alergijska i nealergijska astma se ispoljavaju istim simptomima: otežano disanje, nedostatak daha, napad kašlja, zviždanje u plućima, razlikuje se samo uzrok koji dovodi do pojave ovih simptoma.

Alergeni izazivaju alergijsku reakciju zato što ih naš organizam prepoznaje kao štetne. Imunološki sistem zatim reaguje stvarajući određene materije koje posreduju u razvoju zapaljenske reakcije. Ukoliko se zapaljenska reakcija javi i na nivou disajnih puteva, to može da oteža normalno disanje i dovede do pojave simptoma astme.

Faktori koji utiču na pojavu simptoma astme nazivaju se i “okidači” astme.

Kao neki od najčešćih alergena koji mogu da budu i okidači astme pominju se:

Bubašvabe

Ovi insekti su zastupljeni širom sveta, nezavisno od klimatskih uslova i stepena razvijenosti.

Grinje
Grinje su takođe veoma zastupljene u domaćinstvu. Mogu da se nađu na posteljini, jastucima, dušecima, zavesama i sl.

Buđ

Takođe je često prisutna u domaćinstvu i prepoznata kao mogući uzrok alergijskih reakcija. Za razvoj buđi potrebna je vlaga, što je važno znati u izboru i održavanju higijene stambenog prostora.

Kućni ljubimci

Različite materije koje potiču od životinja (npr. dlaka) takođe mogu da kod preosetljivih osoba dovedu do pojave alergijske reakcije.

Polen

Polen trava, cveća, različitog drveća je takođe jedan od najčešćih poznatih alergena. U zavisnosti od perioda cvetanja i vrste alergena, sipmtomi alergije mogu da se ispoljavaju u različito doba godine. Identifikacija alergena važna je u kontroli ispoljavanja simtoma alergije.

Ukoliko je primećeno da simptomi astme mogu da budu povezani sa delovanjem nekog alergena, vaš lekar može da odredi da li je potrebno uraditi dodatne testove koji mogu da ppomognu u identifikaciji alergena. Poznavanje alergena “okidača” ima značajnu ulogu u tretmanu alergije i alergijske astme.