Astma

Klasifikacija profesionalne astme

KLASIFIKACIJA PROFESIONALNE ASTME

1. PREMA MEHANIZMU NASTANKA

  •     ALERGISKA PROFESIONALNA ASTMA

Nastaje usled senzibilizacije radnika na alergene sa radnog mesta. Ovde se produkuju imunoglobulini klase IgE (prvi tip imunološke reakcije) kao reakcija na alergene.

  •     ZAPALJENJSKA (IRITATIVNA) PROFESIONALNA ASTMA

Nastaje pri ekspoziciji respiratornim iritansima (hlor, sumporni i azotni oksidi, amonijak). Opstrukcija je izazvana zapaljenjem disajnih puteva i nadražajem vagusa i lokalnih aksonskih refleksa.

Asmatični napadi se javljaju u toku inhalacije pomenutih gasova (Rana reakcija) i simptomi mogu prestati ubrzo po napuštanju radne sredine ili nekoliko sati kasnije.

  •     MEŠOVITA PROFESIONALNA ASTMA

Najčešće se javlja pri ekspoziciji materijama male molekulske mase (anhidridi, izocijanati, lekovi). Odlikuje se udruženim delovanjem alergiskih i zapljenjskih efekata pomenutih materija.

Asmatični napadi mogu biti ranog i kasnog tipa, javljaju se obično nakon više godina ekspozicije.

  • FARMAKOLOŠKA PROFESIONALNA ASTMA

Javlja se pri ekspoziciji pamuku, konoplji, lanu, pšeničnom brašnu i dr. Ove materije deluju dvojako, sa jedne strane akiviraju mastocite anafilaktičkim putem, a sa druge aktivirajusistem komplementa.

2. PREMA KLINIČKOM I PATOGENETSKOM ASPEKTU

  • IMUNOLOŠKA PROFESIONALNA ASTMA

Klasična IgE posredovana
Poliimunološka

  • NE-IMUNOLOŠKA PROFESIONALNA ASTMA